[Rozmiar: 3596 bajtów] [Rozmiar: 633 bajtów]
Dzisiaj jest Sunday, 22 September 2019 r.   
main menu
informacje
Program jest w pełni darmowy do użytku prywatnego jak i komercyjnego!!!

Pomysły, pytania i uwagi proszę kierować na email ceregeditor@mdsoft.pl
Historia zmian

Legenda:
nowa funkcja
zmiana/poprawa funkcji
rezygnacja z funkcji
wersja 0.0.5.2, 2009.09.19
Dodano obsługę wyrażeń regularnych przy opcji wyszykiwania
Poprawiono obsługę długich wartości, przy konwersji REG->CAB
wersja 0.0.5.1, 2009.06.14
Poprawka w konwersji REG->CAB - błędny zapis ścieżek
wersja 0.0.5.0, 2009.06.03
dodano edycję/zapis/porównywanie plików XML (privisioning)
dodano możliwość zastosowania instniejącego pliku XML wprost na podłączone urządzenie
dodano próbę interpretacji danych BINNARY jako daty i godziny;
Jest kilka miejsc w rejestrze gdzie data i czas zakodowane są jako dane binarne;
Teraz można będzie je odczytać lub przedytować; np. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ActiveSync\Partners\...\LastSyncAttempt
przepisana w 100% obsługa plików REG/HV; rozwiązano problem z zapisem ścieżek "\" oraz informację o niepażystej ilości znaków w danych BINNARY
w plikach REG/RGU, klucze rozpoczynające się od znaku minus, są pomijane przy otwieraniu pliku
inne drobne fix'y
wersja 0.0.4.4, 2008.02.12
Usunięto błąd w usuwaniu kluczy/drzewa w trybie plikowym.
Poprawiono obsługę klawisza DEL w oknie szukania. Naciśnięcie klawisza DEL w tym oknie rozpoznawane było jako kasowanie klucza.
Zmieniono obsługę klawisza "przecinek". Teraz "przecinek" to zawsze "przecinek" - nie jest dokonywana konwersja na kropkę.
wersja 0.0.4.3, 2007.12.27
Dodano obsługę plików HV! Teraz mogą być one otwierane i edytowane bezpośrednio w programie!
wersja 0.0.4.2, 2007.12.20
Drobne zmiany i poprawki w obsłudze plików REG/RGU!
wersja 0.0.4.1, 2007.12.12
Poprawka w funkcji backup'u! Usterka powodowała zawieszanie podczas tworzenia obrazu.
wersja 0.0.4.0, 2007.12.10
Dodano obsługę plików RGU.
Wprowadzono tryb offline/plikowy umożliwiający pracę z plikami jak z "normalnym" rejestrem.
Obsługiwane pliki: CEIMG, REG, CAB, RGU.
Dodano konwersję REG->CAB.
Dodano możliwość uruchomienia jednocześnie, kilku wersji programu.
Przebudowana kompletnie obsługa REG; dodatkowo obsługiwany jest format UNICODE bigendian i UTF8
Poprawiona obsługa klawisza "przecinek". W trakcie wprowadzania wartości REG_SZ, przecinek zamieniany był na kropkę.
Wiele mniejszych poprawek i usprawnień.
wersja 0.0.3.1, 2007.09.14
Poprawiono konwersję CAB -> REG.
wersja 0.0.3.0, 2007.09.13
Do funkcji porównywania dodano obsługę plików CAB oraz REG.
Dodano możliwość konwersji plików CAB na REG.
Poprawiono funkcję importu plików REG. Dla plików w formacie ASCII nieprawidłowo odczytywana była nazwa klucza.
Poprawiono funkcję zapisu ścieżek do plików REG. Błąd powodował nieprawidłowy zapis dla ścieżek, w których występował cudzysłów.
wersja 0.0.2.2, 2007.09.05
Dodano obsługę plików UNICODE dla eksportu/importu plików REG.
Zmieniono wpis w nagłówku plików REG na REGEDIT4. Poprzedni nagłówek był niekompatybilny z niektórymi programami wczytującymi pliki w tym formacie.
Po zapisaniu różnic do rejestru wynikających z porównania obrazów, pogram pozostaje w oknie porównania - wcześniej wracał do trybu edycji.
Poprawiono zapis ścieżek do katalogów/plików w pliku REG - zapis z podwójnym backslash'em \\.
wersja 0.0.2.1, 2007.09.01
Poprawiono procedurę zapisu obrazu do pliku. Usterka powodowała "ucinanie" części obrazu.
Dodano nową opcję Porównaj wybrany. Umożliwia ona wykonanie porównania obrazów tylko dla wybranego klucza - jeżeli interesuje nas tylko fragment rejestru, zaoszczędzimy czas :)
Podczas tworzenia obrazu dodano informację o postępie oraz możliwość przerwania tworzenia obrazu.
Podczas porównywania aktualnego rejestru z obrazem z pliku, klawisz ESC powodował przerwanie odczytu i wyjście z opcji porównania.
Dodano pytanie o zatrzymanie odczytu.
Do opcji wyszukiwania dodano możliwość wskazania, w którym z kluczy głównych należy rozpocząć szukanie.
W funkcji "skocz do", dodano parametr "Rozwiń". Po jego wybraniu, element do którego wykonywany jest skok, zostanie automatycznie rozwinięty.
wersja 0.0.2.0, 2007.08.31
Dodano moduł "obrazu" rejestru. Umożliwia on wykonanie obrazu/kopii rejestru urządzenia.
Utworzony obraz można porównywać na bieżąco z rejestrem. Można również porównać ze sobą dwa pliki obrazów.
Różnice w obrazach można zapisać do rejestru. Dzięki temu możliwe jest np. odtworzenie ustawień urządzenia po HR. Dodatkowo wybrane różnice(klucze) można wyeksportować do pliku w formacie REG.
Dodano panel identyfikacyjny urządzenia, na którym znajduje się nazwa podłączonego urządzenia oraz podstawowe parametry: stan baterii, wolna pamięć.
Dodano możliwość wykonania SoftReset'u urządzenia.
wersja 0.0.1.4
Usunięto usterkę w procedurze szukającej. Błąd powodował omijanie podczas wyszukiwania,losowych wartości kluczy.
wersja 0.0.1.3
Do opcji exportu do pliku, dodano opcję "zapisz w wartości w formacie HV" - zapis wartości bez łamania linii - brak znaku "\". Przydatne dla osób "gotujących" ROM'y :)
wersja 0.0.1.2
Poprawiono funkcję "Skocz do". Usterka polegała na rozpoznawianiu w schowku nazw skróconych kluczy głównych, np. HKLM, ale NIE wykonywaniu skoku do klucza.
Poprawiono stabilność programu po kilku krotnym wywołaniu funkcji "Szukaj".
wersja 0.0.1.1
Dodano nowe opcje ponownego odczytu klucza z rejestru - Połączenia->Odśwież więcej; Oprócz standardowej dodano możliwość odświeżenia klucza "rodzica" wybranego klucza lub klucza głównego aktualnego klucza. Może się przydać kiedy jednocześnie edytowany jest rejestr wprost na PDA i trzeba odświeżyć kilka zmian ;)
Usunięto usterkę powodującą kilku krotne dodawanie tego samego słowa do listy ostatnio wyszukiwanych słów.
Usunięto usterkę powodującą błąd po kilku krotnym wywołaniu opcji Szukaj.
wersja 0.0.1.0
Dodano Polski interfejs
Poprawiono wywołanie funkcji "Eksport as" z menu kontekstowego
wersja 0.0.0.6
Zmiana komunikatu o rozłączeniu urządzenia. Zrezygnowano z wyświetlania okna komunikatu.
Odblokowano, podczas edycji wartości klucza, możliwość wprowadzenia w nazwie(value name) znaku "." - kropka.
Poprawiono obsługę wyświetlania aplikacji w systemach wielomonitorowych.
wersja 0.0.0.5
Poprawa funkcji "JumpTo".Usterka powodowała komunikat "Invalid pointer operation".
Do opcji eksportu dodano możliwość zapisania plików z rozszerzeniem REG. Jest to jednak niezalecane ze względu na możliwość pomylenia sobie plików rejestru PC i PDA.
wersja 0.0.0.4
Dodano funkcję "Szkocz do"/"Jump to" umożliwiającą bezpośredni skok do klucza wprowadzonego za pomocą pełnej ścieżki, np. HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies. W opcji TOOLS dodano możliwość monitorowania schowka systemowego, w przypadku pojawienia się w nim wpisu dot. rejestru - np. nazwa klucza skopiowana z www,program automatycznie wywoła funkcję JumpTo
Do okna wyszukiwania, dodano opcję zapamiętywania ostatnich dziesięciu, wyszukiwanych fraz.
wersja 0.0.0.3
Po zakończeniu szukania w przypadku gdy nic nie znaleziono zostanie wyświetlone powiadomienie o zakończeniu i braku znalezionych elementów. W przypadku gdy elementy zostały znalezione komunikat nie zostanie wyświetlony.
Dodano obsługę wartości typu BINARY
Dodano możliwość skopiowania nazwy klucza lub wartości
Dodano import/export kluczy do i z pliku. Plik w formacie ANSI (REG4)
Dodano "export jako". Export klucza z możliwością zmiany jego nazwy w pliku exportu.
Dodano "Automatyczne połączenie". Funkcja polega na automatycznym nawiązaniu połączenia z PDA i odczycie rejestru po wykryciu połączenia ActiveSync'a - jedno kliknięcie mniej ;)
Dodano możliwość edycji wartości DWORD w notacji decymalnej i HEXadecymalnej
wersja 0.0.0.2
Dodano Reload pod prawym guzikem myszki
Kasowanie klucza powoduje usunięcie wszystkich kluczy podrzędnych
pda2day.pl http://mdsoft.pl flaga Polski English flag
flexi.syriusz.eu systemprodukcyjny.pl pda2day.pl